AIDA Affirmative Integrated Energy Design Action
Learn more about AIDA's main results
EnglishFrenchGermanSpanishCatalonGreekItalianHungarian

Activitats desenvolupades a Catalunya Projecte AIDA al 2014:

Volem donar a conèixer, a un públic professional, no només com són els edificis nZEB al nostre país sinó com ha estat el procés per assolir-ho i com hi han participat els diferents actors.

Totes les activitats desenvolupades dins AIDA són gratuïtes i obertes, prèvia inscripció.

 


 

Darreres activitats del projecte europeu AIDA - IEE:

Latest activities of AIDA - IEE European Project (2014-2015), organized by IREC


En els passats mesos d’ Octubre 2014 i Març2015, van tenir lloc les darreres activitats a Espanya, organitzades per l' Institut de Recerca en Energia de Catalunya- IREC, en el projecte europeu AIDA (IEE). Les activitats van ser la Visita tècnica europea a les oficines Schwartz-Hautmont (Vila-Seca, Tarragona), la sessió tècnica (conferència final) i la presentació de un treball científic al Congrés internacional World Sustainable Building 2014- WSB14, i per últim la jornada tècnica: Solucions d’ il·luminació natural, artificial i control híbrid para Edificis de Consum d’ Energia Gairebé Nul - nZEB (sector terciari)


The past October 2014 and March 2015, took place the latest activities in Spain organized by the Catalonia Institute for Energy Research – IREC, in the framework of AIDA Project (IEE). The activities were the European Study tour to Schwartz-Hautmont Office building (Vila-Seca, Tarragona), the final conference and the scientific paper presentation in the World Sustainable Building 2014- WSB14 Congress Barcelona; and the workshop: Daylighting, lighting and hybrid control solutions for Nearly Zero Energy buildings - nZEB (tertiary sector).


Al llarg dels tres anys de durada del Projecte, van assistir més de (850) vuit-cents cinquanta participants. L’ IREC i el Projecte AIDA agraeixen la participació dels assistents, conferenciants i col·laboradors que van fer possible la realització de tots els esdeveniments amb èxit.

 

Among the three years duration of AIDA, more than eight hundred fifty participants joined the different activities. The IREC and AIDA Project wants to thank to all participants, speakers and collaborators for made possible all these successful events.


Solucions d’ il·luminació natural, artificial i control híbrid para Edificis de Consum d’ Energia Gairebé Nul - nZEB (sector terciari)

Workshop:

Daylighting, lighting and hybrid control solutions for Nearly Zero Energy buildings - nZEB (tertiary sector)


Data/ Date:   12 de Març de 2015 

Lloc/ Place:   IREC, Sala de Actes B-Tec (Jardins de les Dones de Negre 1, 2da planta, 08930, Sant Adrià del Besos, Barcelona, Espanya)

 

Es va realitzar l’ultima jornada tècnica del Projecte AIDA a Espanya, organitzada per l’ IREC (grup ECOS) amb la finalitat de contar amb experts i professionals en l’ús de solucions d’optimització de la llum natural y sistemes avançats d’il·luminació i control aplicats a edificis terciaris (oficines, pavellons esportius, museus, hospitals i edificis industrials, etc.)

 

The technical session was arranged by IREC (ECOS group) to meet experts and professionals in the use of daylighting optimization and advanced lighting and control systems apply to tertiary buildings (offices, sports halls, museums, hospitals and industrials buildings) with the nZEB target.


 

Desprès de l’ introducció inicial al Projecte AIDA, es van presentar el concepte i el context nZEB – NZEB (Edificis de Consum d’ Energia Nul) a Espanya, l’optimització de llum natural i controls autònoms intel·ligents (incloent actuadors i sensors). A continuació, els participants van poder conèixer solucions implementades en l’àmbit de la eficiència energètica, el confort visual i tèrmic i solucions de control aplicats en projectes europeus: HILED (LED Intelligent Human-centric engines for the take up of SSL in Europe) y el GREEN@HOSPITAL (Web-based energy management system for the optimisation of the energy consumption in hospitals); així com també un cas pràctic al Projecte ECOE (“Eficiencia mediante el Control por captura de Energía”). Tot seguit i per concloure les presentacions orals, dos empreses del sector de l’ il·luminació i les façanes dinàmiques van ser invitades per exposar dos casos pràctics (per més detalls veure el programa).

 

After the presentation of AIDA project, different issues as a nZEB and NZEB concept within Spain’s context, energy saving potentials in tertiary buildings. Then, daylighting optimization and “Intelligent lighting” concepts (including control, actuators and sensors) and several European related projects were dealt. The attendees could see the solutions implemented to the Energy Efficiency, visual and thermal comfort and control strategies related European projects: HILED (LED Intelligent Human-centric engines for the take up of SSL in Europe) and GREEN@HOSPITAL (Web-based energy management system for the optimisation of the energy consumption in hospitals). Then, the practical experience in the National research project: “Hybrid thermal - lighting control system for office buildings - ECOE” was presented. Also, two companies from the lighting, daylighting and dynamic façades sector were invited to explain two cases studies to end the oral presentations session (for details see the program).


Les presentacions es van realitzar en català i castellà per part dels (8) vuit diferents ponents i la jornada va finalitzar amb la visita als laboratoris de l’àrea de Il·luminació de l’ IREC (Il·luminació Intel·ligent i resposta Humana, Fotometria i colorimetria, Fotònica i Optoelectrònica).


The session was given in Spanish and Catalan language by eight (8) different speakers. The workshop concluded with the visit to both IREC Lighting laboratories: the Intelligent Lighting and Human response, Photometry and colorimetry, and Photonic and Optoelectronics.

 

Entre els més de (40) quaranta participants, hi havia professionals de la construcció (arquitectes, enginyers, etc.), gestors energètics i empreses del sector de l’ il·luminació, ressaltant la participació de tècnics de l’administració pública i responsables de manteniment i gestió d’edificis públics.

 

Among the forty (40) participants there were buildings professionals (architects, engineers, energy managers, etc) lighting companies; highlighting the participation of public administration technicians and staff and responsible for maintenance of public buildings.

 

Consulteu el programa (versió en castellà)

See the program (Spanish version) 

Activitats del Projecte AIDA al 2014:

Visita tècnica europea: edifici d’ oficines “Schwartz-Hautmont”  Vila-Seca, Tarragona, Catalunya, Espanya


European Study Tour to the Schwartz-Hautmont Offices Building in Vila-Seca, Tarragona, Catalonia, Spain

 


Data / Date: dissabte 25 d’ Octubre 2014 /  Saturday 25th of October 2014.

Hora / Time: 11.00 - 15.30 h (*)

Lloc / Place: Edifici Schwartz-Hautmont /Schwartz-Hautmont Offices Building

Av. de la Canonja, 9; Vila-seca 43480, Tarragona, Catalunya, Espanya (*)

 

La tercera Visita Tècnica Europea del Projecte AIDA en Espanya es va realitzar el dia 25 d’ Octubre, al edifici d’Oficines Schwartz-Hautmont (Construcciones Metálicas S.A.), ubicat en el polygon industrial de Vila-seca, Tarragona.

The 3rd European Study Tour of AIDA Project in Spain was carried out on October 25th to the Schwartz-Hautmont Offices building, located at the Vila-Seca Industrial state, in Tarragona, Spain.

 

La visita va ser guiada pels arquitectes Coque Claret i Dani Calatayud, reponsables del projecte i de l’execució de les obres. Ens van mostrar les característiques i les principals innovacions a nivell energètic i constructiu, així com també, cóm va ser el camí del disseny i com se gestiona l’ús energètic.

The guides on this study tour were the architects Coque Claret and Dani Calatayud, as a responsible of the design and construction works of the building. Amongst other things, they explained the energetic and constructive futures and show the way that the building was designed, built and commissioned.

 

Consulteu el programa / See the program

 

L’edifici d’ Oficines Schwartz - Hautmont, de nova construcció, es va dissenyar i construir per albergar les oficines centrals i la seu de l’empresa Schwartz-Hautmont (Construcciones Metálicas S.A.). Promogut per la mateixa empresa, l’edifici s’implanta al polígon industrial de l’Alba, a Vila-seca, Tarragona. La construcció va començar al 2008 i l’edifici es va inaugurar al 2010.  Els autors del projecte i responsables de l’execució d’obra son els arquitectes Coque Claret i Dani Calatayud, a més d’un equip interdisciplinari, que va comptar amb enginyeries, consultories energètiques i el mateix propietari implicat a més de promotor, com enginyeria estructural i empresa constructora. 

 

Informació adicional de l' edifici / Additional information about the building


Presentació/ Presentations:

Claret-Calatayud arquitectes

IREC- AIDA Project


 Conferència final del projecte AIDA per municipis compromesos en la promoció d'edificis de consum quasi zero


Congrés Internacional: World Sustainable Building 2014 - WSB14

Sessió: 74

Data: 29 d'Octubre de 2014

 

 

El CIMNE (International Center for Numerical Methods in Engineering) en col·laboració amb l’ IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) i, en el marc del projecte europeu AIDA (Affirmative Integrated Energy Design Action), van organitzar la sessió tècnica número 74: “Com promoure edificis de energia gairebé nul·la (nZEB- nearly Zero-Energy Buildings) en obra nova i rehabilitació a l’àmbit municipal” que es va realitzar a la conferència internacional World Sustainable Building 2014 - WSB14 a Barcelona (www.wsb14barcelona.org), del 28 al 30 de Octubre.

 

 

 L’objectiu de la sessió va ser permetre una discussió entre experts de rellevància internacional, nacional i regional en eficiència energètica a diferents escales (municipi i edifici), tècnics i autoritats del sector públic, sobre com promoure els edificis energia gairebé nul·la en els seus municipis. A més a més, es van presentar experiències rellevants de casos pràctics de nZEB tant d’obra nova com rehabilitació, pautes i conclusions sobre com implementar les actuals definicions de nZEB en l’àmbit de Planificació Urbana i Plans d’ Acció per a l’ Energia Sostenible - PAES del Pacte d’Alcaldes, seguit d'una presentació sobre resultats del projecte (S101)

 

Consulteu el nostre itinerari recomanat i el programa de la S74

 

Per més informació, si us plau contactar al correu electrònic: jsantos@cimne.upc.edu

 


 Presentació al WSB14 del projecte AIDA

 

Congrés Internacional: World Sustainable Building 2014 - WSB14

Sessió: 101

Data: 29 d'Octubre de 2014

 

Sota el lema: " Creating new resources", el Projecte AIDA va estar present al WSB14 a la sessió S101- Towards a shared definition of nZEB?, amb la presentació oral del treball: Evaluation of the energy performance strategies in competition tenders to achieve nearly zero energy buildings: two case studies in Barcelona and Merano. (González Matterson, M. L.1; Salom, J.1; Paoletti, G.2).

1 IREC

2 EURAC

 

 

Consulteu el programa de la S101

 


Visites tècniques a dos edificis Sant Cugat del Vallès, Catalunya, Espanya:

57 Habitatges universitàries i Habitatge solar LOW3,

al campus de l’ Escola Superior d’Arquitectura del Vallès - ETSAV, Universitat Politècnica de Catalunya - UPC.


Data:   28 de Maig de 2014

 

57 Habitatges universitaris  i Habitatge solar LOW3 al campus de l’ ETSAV-UPC

 

La cinquena i sisena visites tècniques nacionals del Projecte AIDA es van realitzar el dia 28 de Maig als edificis: 57 Habitatges universitaris de l’ ETSAV, UPC i l’ Habitatge solar LOW3 (prototip presentat al Solar Decatlhon Europe 2010) de l’ ETSAV, UPC.

 

 

Les visites van tenir mes de 45 assistents i van ser guiades pels arquitectes Claudi Aguiló i Roger Tudó dels equips DataAEHarquitectes (57 habitatges universitaris) i pel Torsten Masseck (habitatge solar LOW3); responsables dels projectes i l’execució de les obres.

 

Consulteu el programa

 

Informació 57 Habitatges universitari al campus de l’ ETSAV, UPC

 

Informació LOW3

 


 

L'IREC va col.laborar amb III Jornada d'eficiència energètica en l'edificació: del consum gairebé nul a la Gestió Energètica

 

Veur les presentacions (video):

http://apps.attainresponse.com/ComF5/liveRecording.htm?id=508723

 

L' IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya, en el marc del projecte AIDA i en col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers de Catalunya (EIC), la Comissió d'Energia i Comissió de Construcció i el Grup de Treball d'Eficiència Energètica, que es va realiztar el passat 20 de Maig, la III Jornada d'eficiència energètica en l'edificació,a Barcelona, a càrrec d’experts i professionals a nivell nacional i regional especialitzats en “Edificis d'Energia gairebé Nul·la"-nZEB (Nearly Zero Energy Buildings) i “Edificis d’Energia Nul·la- NZEB (Net Zero Energy Buildings), amb més d’ un centenar d’assistents.

 

Consulteu el programa

 


L' IREC va col·laborar en l’organització del II Congrés d'Edificis d'Energia Gairebé Nul·la.

 

Data: 6 i 7 de Maig de 2014

 

Més informació:

www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es

 

L' IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya, en el marc del projecte AIDA, va col·laborar en l'organització del " II Congreso de Edificios de Energía Casi Nula”- II Congrés d'Edificis d'Energia Gairebé Nul·la ".

 

 

  

El II Congrés EECN és l'únic esdeveniment que es celebra a nivell nacional per abordar de forma integral tots els aspectes de l’ eficiència energètica a l’edificació, tant en Obra Nova com en Rehabilitació.

 El Dr. Jaume Salom, cap del Grup d'Energia Tèrmica i Edificació - IREC, va conformar el Comitè Tècnic del congrés que s'ha constituït per avaluar les més de 120 propostes de comunicacions presentades.

  


 

Activitats realitzades al 2013:

 

 Visita tècnica a l’edifici d’oficines EspaiZero, Olot. 

 

 Data: 27 de Novembre de 2013  

 

  Consulteu el programa

 

 

 


 

Conferencies internacionals a càrrec del Prof. Arq. Harald N. Røstvik a tres Universitats de les ciutats de Barcelona i Tarragona, Catalunya, Espanya:

THE BUILDINGS AND COMMUNITIES OF THE FUTURE: LOW ENERGY, ZERO OR PLUS.    WHAT’s NEXT?

  

Dates: 18, 19 i 20 de Novembre de 2013

 

 

18 de Novembre de 2013

16.30 h

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona – ETSAB – Universitat Politècnica de Catalunya- UPC.

Sala C.S.2 (veure cartell)

(Av. Diagonal, 649-651, 08028, Barcelona)    

 

19de Novembre de 2013

9.00 h

La Salle Campus Barcelona - Universitat Ramón Llull. Sala de Congressos.

(C/ Llucanès, 43, 08022, Barcelona)

 

20 de Novembre de 2013

16.30 h

Universitat Rovira i Virgill – URV.  (veure cartell)

Sala de conferencies, Edifici N5, Campus Sescelades. 

(Av. Països Catalans, 26 - Campus Sescelades – 43007, Tarragona)

 

Consulteu el programa

Consulteu breu descripció i CV Prof. Arch. Harald N. Røstvik.


Visita tècnica europea a dos edificis de oficines y laboratoris en Saragossa, Espanya: Edificis CIEM y CIRCE.

 

Data: 30 de Octubre de 2013.

 

   
 CIEM building  CIRCE building


 Veure programa 

Reforç i innovació de les accions previstes al PAES:

Promoció d'edificis de balanç energètic quasi zero a través dels PAES (Girona, Espanya)

Data: 16 Setembre, 2013.

Hora: 9:00 h  - 14:00 h

Lloc: Casa de Cultura de la Diputació de Girona (plaça de l'Hospital, núm. 6, Girona)

 

Aquesta activitat és destinada a equips redactors de PAES, personal tècnic d'administracions locals, alumnes assistents al curs 'Re-energy jobs' i càrrecs electes. Només serà impartida en Català (CAT).

 

 Veure programa

 

Descarregar fitxers sobre la ponència específica del projecte AIDA 'Promoció d'edificis de balanç energètic quasi zero a través dels PAES' de 11:45 a 12:30h:

 

 Guia nZEB

Annex nZEB  


Es van realitzar amb èxit les tres visites tècniques i el workshop a Barcelona i Mataró.

Visites tècniques a dos edificis d’habitatges protegits a Mataró: Meléndez Valdés i La Llàntia.

Data: 21 de Maig de 2013,  

Hora i lloc:

10.15 h Edifici Meléndez Valdés (Meléndez Valdés 15-17, Mataró)

11.30 h Tecnocampus de Mataró. Sala Burriac,  Mataró (Avinguda Ernest Lluch, 21. Torre TCM2, PB, Mataró)

13.15 h Edifici La Llantia  (Teiá 5-9, Mataró)

 

Les dues primeres visites tècniques nacionals del Projecte AIDA es van realitzar el dia 21 de Maig pel matí, als edificis Meléndez Valdés i  La Llàntia de Mataró. Aquest edificis alberguen habitatges protegits, locals comercials i aparcaments, promoguts per PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró SA).

 

Les visites van ser guiades per l’arquitecte Lluis Grau i Molist,  de l'equip responsable del projecte i de la direcció d'obra (Duran & Grau, arquitectes i associats S.L.).  Durant la visita ens explicarà, entre d’altres aspectes, les característiques dels edificis, com va ser el camí del procés de disseny, construcció i posta en funcionament.

 

 
 Edifici La Llàntia Edifici Meléndez Valdés

 

Consulteu el programa

 

Edifici La Llàntia: una obra finalitzada  abans de la implementació de la certificació energètica. Es tracta d’un edifici  de 23 habitatges caracteritzat per la integració dels sistemes de generació d’energia a l’arquitectura i per l’ús sostenible de sistemes de construcció i materials. També, caracteritzat per un  baix  cost de funcionament i per garantí el confort dels usuaris. La generació realitzada amb energia solar fotovoltaica i tèrmica. L’edifici va ser guardonat amb diversos premis a nivell nacional e internacional.

 

Edifici Meléndez Valdés: un edifici  de 7 habitatges i locals comercials a la planta baixa, caracteritzat per la integració dels sistemes de generació d’energia renovable, tractament i recollida d’aigües grises i sensors de CO2 i de tall elèctric pel confort dels usuaris. A més, la generació d’energia per geotèrmia permet cobrir la demanda de calefacció i climatització i amb un baix cost de construcció i de funcionament. Edifici guardonat amb diversos premis a nivell nacional.

 

Pels dos edificis, la suma de mesures passives (com l’aprofitament de la llum natural, i la millora del comportament tèrmic de l’ evolvent),  la utilització de sistemes d’alta eficiència i la generació d’energia renovable (geotèrmia i solar), permet aconseguir un estalvi en emissions de CO2, associades al consum energètic superior al 60% comparat amb un edifici d’estricte compliment de la legislació vigent.

      


  

Workshop: Eines d’avaluació per edificis d’energia quasi nul·la - nZEB.

Data: 22 de Maig de 2013.

 

Hora: de 16:00 a 19:00 h.

Lloc: CONSTRUMAT 2013, Barcelona, Centre de Convencions CC1, Sala: 1.1.

 

L’ Institut de Recerca en Energia de Catalunya- IREC va organitzar el workshop: “Eines d’avaluació per edificis d’energia quasi nul·la – nZEB”. en el marc dels projectes europeus AIDA (IEE) i MARIE (Programa MED). Tots dos projectes estan centrats en temes de eficiència energètica als edificis. Es va tractar d’una excel·lent oportunitat per comptar amb experts en l’ús de eines d’avaluació i simulació energètica a diferents escales (edilícia i urbana).

 

Els últims canvis normatius a nivell europeu i nacional, requereixen una aproximació al tema del consum energètic dels edificis, que exigiran un replantejament de l’enfoc per assolir els objectius 2020, tant per obres noves així com per rehabilitació. A mes a mes, existeixen eines de càlcul i simulació que permeten un anàlisi d'aquests aspectes energètics. Per aquest motiu l' IREC va organitzar aquesta jornada, on es van exposar els conceptes bàsics i el context nacional i regional dels nZEB, així com casos pràctics d’avaluació amb eines informàtiques d’edificis d'obra nova i rehabilitació, i ciutats en clima càlid - mediterrani.

 

La jornada tècnica es gratuïta i oberta a tothom, prèvia inscripció. A mes l’acte tindrà un espai obert pel debat entre assistents i ponents.

 

Consulteu el programa.

  


  

Visita tècnica al Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Data: 29 de Maig de 2013.

 

Hora: a les 16:00-18:00 i 17:00-19:00 h.

 

Lloc: Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà - Banc de Sang i Teixits de Catalunya (Passeig del Taulat 106, Barcelona)

 

La tercera visita tècnica nacional del Projecte AIDA es va realitzar el dia 29 de Maig a la tarda a l'edifici Dr. Frederic Duran i Jordà a Barcelona, que alberga el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, un centre de referència per al processament de sang i teixits humans, i també un banc públic de cèl·lules mare.

 

La visita va ser guiada per representants de l'equip del projecte i de la direcció d'obra (SaAS), així com pels tècnics responsables de la gestió energètica del edifici. Ens van mostrar no només quines són les característiques de l'edifici, sinó també quin ha estat el camí per arribar-hi, i les principals innovacions a nivell energètic i de confort i salut.

 

Photos by Lluis Casals

 

La suma de mesures passives, sistemes d'alta eficiència i generació d'energia renovable preveu aconseguir un estalvi en les emissions de CO2 associades al consum energètic superior al 60% comparat amb un edifici d'estricte compliment de la legislació vigent (estalvis associats a refrigeració superior al 80%!).

 

Consulteu més informació sobre l'edifici: panell 1 / panell 2 / panell 3 / panell 4 / Web de SaAS

 

  


 

Activitats realitzades 2012. 

 

Es van realitzar amb èxit la primera visita i el workshop a Barcelona.

 

Visita al Banc de Sang i Teixits

La primera visita tècnica del Projecte AIDA es va realitzar el dia 1 d'octubre a la tarda a l'edifici Dr. Frederic Duran i Jordà a Barcelona, que alberga el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, un centre de referència per al processament de sang i teixits humans, i també un banc públic de cèl·lules mare.

 .

Workshop: Experiences on Net Zero Energy Buildings – Meet the experts

Es va realitzar amb èxit el primer Workshop a Barcelona.

Durant la setmana de l’1 al 5 d’octubre l’IREC va acollir a Barcelona les reunions de treball dels investigadors participants al projecte europeu AIDA i a la Task 40/Annex 52, un projecte d’investigació de la IEA (International Energy Agency). Tots dos projectes estan centrats en els edificis NZEB (Net Zero Energy Buildings; edificis de balanç energètic nul o quasi nul), i això va constituir una oportunitat única per comptar amb experts de nivell mundial entre nosaltres. Per aquest motiu IREC va organitzar, amb el suport de Rockwool, aquest workshop on destacats participants dels dos projectes van exposar casos d’edificis NZEB, localitzats en clima mediterrani o càlid.

 

Presentacions:

Task 40/Annex52 results presentation

CIRCE office building

Pixel building

EnerPos University building

Leaf house

Presentation of AIDA project

LIMA housing prototype

Cibeles apartments building

 

 

 

 


 Podeu inscriure-us per rebre informació


Registration